electric motor recycling machine/motor recycling machine